PRODUCTES


INDICIUM 5.0

Intercanvi de dades

INDICIUM 5.0 Ha estat dissenyat per crear un espai de coexistència entre els diferents tipus de programari utilitzats per les enginyeries que treballen en els entorns de xarxes de distribució de GAS i compatibilitzar els resultats obtinguts en cadascun d'ells per fer-los utilitzables en els altres.

Mitjançant aquest aplicatiu es podran compartir dades entre el GIS corporatiu, el programari de càlcul de xarxes Winflow i les diferents plataformes de CAD genèric com Microstation i AutoCAD. Tota aquesta varietat de gràfics poden visualitzar-se a més, des de la plataforma de Google Earth.Imatge 1


Tractament de fitxers de xarxa


Amb una estructura normalitzada, aquest tipus de fitxers provinents del software de càlcul contenen les dades dels elements que componen la xarxa, nodes, trams, vàlvules i reguladors.

La importació de la xarxa dins d'un entorn gràfic proporciona les avantatges de representació pròpies del CAD que, basant-se en les dades, permeten:

- Consulta sobre els elements de la xarxa.
- Selecció i edició temàtica.
- Anotació gràfica de les dades.
Imatge 2


Creació de fons cartogràfic


Aquests models són bàsicament fitxers amb diferents formats de CAD (DGN, DWG o DXF) que han de ser traduïts a una estructura normalitzada en format ASCII. Procedeixen de diferents fonts i tenen com a finalitat proporcionar una base gràfica elemental al software de càlcul de xarxa, Winflow de Gregg Engineering, de manera que els elements de la xarxa que es dimensionen, tinguin una referència visual de l'entorn on es troben.

Imatge 3


Exportació a visualització web


Amb aquesta eina i des de l'entorn de l'aplicació, que té predefinits els diferents sistemes de representació geogràfica, es generen els fitxers kml/kmz de Google Earth. Tenint instal·lat el software de Google a la màquina amb la instal·lació de INDICIUM 5.0, podem llançar el popular visor amb les dades gràfiques del nostre projecte simplement donant la localització del nostre projecte.

Imatge 4


Exportació a format shapefile


Mitjançant aquest mòdul de INDICIUM 5.0, quan s'exporta el gràfic que està actiu, ja sigui xarxa o cartografia de fons, des de l'entorn de l'aplicació cap al format multiarxiu shapefile, es genera una base de dades personalitzada d'acord amb un format estructurat del model de simbolització dels elements en l'entorn CAD, per poder ser representats visualment en el software de destinació, d'acord amb aquestes característiques.


R3D

Entrades d'aigua a la XARXA

Aquest desenvolupament actua com un sistema de tractament i gestió gràfica de les xarxes de gas, destinat a la localització dels punts crítics de la mateixa on, per l'acció de la gravetat, tendeix a acumular-se l'aigua que accidentalment s'ha introduït en les mateixes, a més d'aportar les eines necessàries per a l'anàlisi i comprensió del model 3D de la xarxa generada mitjançant temàtics, malles 3D i corbes de nivell de l'àrea d'estudi. A més, proporciona eines per a la producció automatitzada dels plans de revisió d'incidències per als tècnics de camp.INDICIUM.c

Importar XARXA en kml

INDICIUM.c és una eina per a xarxes de GLP que permet la lectura de fitxers kml, que contenen, tant les dades del gràfic com del consum i la seva tipologia, amb la finalitat de generar un fitxer que pugui ser incorporat en el programari de càlcul d'optimització de xarxes per a la seva posterior edició.

L'importació del kml representarà gràficament, d'acord amb el sistema de coordenades seleccionat, la xarxa bàsica i les acometides de la mateixa conjuntament amb les dades sobre consum, d'acord amb dades preestablertes es realitza el càlcul de diàmetres tenint en compte la distància a l'origen i s'exporta a Winflow.